Izjava o pristupačnosti

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi: Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište https://e-ovlastenja.gov.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://e-ovlastenja.gov.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Nisu dosljedno korišteni HTML elementi za isticanje naslova u tekstu (h1, h2, h3 i sl.) i za odlomke u tekstu (p)
  • Za naglašavanje teksta djelomično se koriste <strong> i <em> elementi
  • Kontrasti pojedinih elemenata nisu zadovoljavajući
  • Pojedine slike, grafovi i dijagrami nemaju prikladan opis (<alt> atribute)
  • Sadržaj pojedinih poveznica nije dovoljno dobro opisan
  • Dio poveznica nije označen podcrtavanjem ili na drugi dovoljno jasan način
  • Nije osiguran alternativni zvučni opis informacije za nepristupačan sadržaj
  • Veličina ikona nije zadovoljavajuća

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta https://e-ovlastenja.gov.hr/ korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@rdd.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr